Regulamin konkursu "Pokaż nam swój salon"

§1 Postanowienia ogólne i definicje
1. Niniejszy konkurs „Pokaż nam swój salon” zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Vinotti Sp. z o.o sp.k., ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina.Sponsorem nagród jest Vinotti Sp. z o.o.
2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich pełnoletnich fanów Fanpage Vinotti Furniture, zlokalizowanego pod adresem internetowym https://www.facebook.com/vinotti.furniture/
3. By wziąć udział w Konkursie wymagane jest, by Uczestnik posiadał konto na portalu Facebook®.
4. Z Konkursu wykluczeni są pracownicy organizatora oraz osoby świadczące na ich rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin tych osób.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.
6. Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem Fanpage marki na portalu Facebook® pod adresem: https://www.facebook.com/vinotti.furniture/
7. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin jako jedyny dokument określający zasady akcji promocyjnej. Treść regulaminu dostępna jest w Skawinie, w siedzibie firmy, przy ul. Energetyków 16 oraz pod linkiem widniejącym w Poście Konkursowym. Wszelkie informacje o akcji promocyjnej dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.
8. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestnika oraz jego danych osobowych w celach organizacji Konkursu oraz marketingowych przez Organizatora. Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.). Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych.
9. Nagrody Główne Konkursu przyznaje Jury, składające się z trzech osób wytypowanych przez Organizatora.
10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”).
11. W skład Komisji wchodzą pracownicy firmy Vinotti Sp. z o.o.
12. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany ani wspierany przez Facebook®.
13. Pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenia: Organizator – organizator Konkursu, czyli Vinotti Sp. z o.o.
Jury – jury konkursowe składające się z 3 przedstawicieli Organizatora
Konkurs - konkurs “ Pokaż nam swój salon” organizowany przez Vinotti  Sp. z o.o., właścicieli marki Vinotti Furniture, trwający w terminie 26 września 2018 – 05 października 2018.

Zwycięzcy – Laureaci Nagrody Głównej wybierani przez Jury.

Nagroda Główna - nagrodą główną Konkursu są Vouchery Vinotti o wartości 2000 zł za pierwsze miejsce,o wartości 1000 zł za drugie miejsce oraz o wartości 500 zł za trzecie miejsce.

Nagroda przyznawana są na mocy decyzji Jury osobom, których prace zostaną najwyżej ocenione.
Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie, czyli każda osoba, która umieściła pod postem konkursowym swoje zdjęcie zgodne z wymaganiami konkursu.
Post Konkursowy – grafika opublikowana na Fanpage marki Vinotti Furniture znajdujący się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/vinotti.furniture/, pod którą Uczestnicy zamieszczają zdjęcia konkursowe.
14. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2 Przebieg Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 26 września 2018, o godzinie 20:00 i trwa do 05 października 2018, godziny 23:59
2. Informacja o Zwycięzcach Konkursu opublikowana będzie na stronie https://vinotti.eu/konkurs-pokaz-nam-swoj-salon marki Vinotti Furniture w postaci galerii prac z ogłoszeniem wyników.
3. Zwycięzca proszony będzie o zgłoszenie się po ogłoszeniu wyników konkursu za pomocą wiadomości prywatnej, wysłanej na Fanpage marki Vinotti Furniture, w celu uzgodnienia warunków odbioru nagrody.

§3 Zasady uczestnictwa
1. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie opublikowania przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego pod postem konkursowym marki Vinotti Furniture.
2. Zgłoszenie Konkursowe polega na zamieszczeniu fotografii wedle wytycznych z postu z Zadaniem Konkursowym. Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić w komentarzu pod danym Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym) z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® należącego do Uczestnika.
3. Każde zgłoszenie w Konkursie rozpatrywane będzie przez Jury.
4. Jury dokonuje wyboru najciekawszego zgłoszenia konkursowego i decyduje o przyznaniu nagrody, kierując się własną subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, kreatywności oraz zgodności z tematyką Zadania Konkursowego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszeń naruszających powszechnie przyjęte normy społeczne i dobre obyczaje– o treści wulgarnej, godzące w godność innych, promujące agresję itp.
6. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe. Nie ma możliwości modyfikacji przesłanego zgłoszenia konkursowego. Uczestnik biorąc udział w Konkursie na zadany temat wyraża zgodę na publikację swojej fotografii, video lub komentarza na Fanpage Vinotti Furniture oraz oświadcza, że nie podszywa się pod osoby trzecie, a do utworu przysługują mu autorskie prawa majątkowe bądź posiada zgodę na jego wykorzystanie w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników przesyłających Zdjęcia autorstwa osób trzecich.

§4 Nagrody
1. Nagrodą Główną Konkursu jest Voucher Vinotti, o wartości 2000 zł. Miejsce drugie zostanie nagrodzone Voucherem Vinotti o wartości 1000 zł. Trzecie miejsce nagrodzone zostanie Voucherem Vinotti o wartości 500 zł. 
2. Nagroda odbierana będzie w ustalonym salonie należącym do sieci marki Vinotti Sp. z o.o..
3. Nie ma możliwości wymiany Nagród na inne lub na równoważność finansową.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze Zwycięzcami. Jeżeli w przeciągu 10 dni od daty opublikowania przez Organizatora informacji o zwycięstwie w Konkursie, Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem, jego prawo do nagrody wygasa.

§5 Odpowiedzialność
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, wyłącznie na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje wysyłać należy na adres Organizatora, podany w §1 pkt. 1.
2. Reklamacja powinna zawierać pełne uzasadnienie oraz adres zwrotny i zostać przesłana listem poleconym na adres: Dział Marketingu Vinotti Sp. z o.o sp.k., ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina.
 3. Reklamacje rozpatruje Komisja w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.

§6 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego warunki oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na Stronie Konkursowej.
3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekracza wartości stosownej nagrody otrzymanej przez Uczestnika (należnej Uczestnikowi).
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Created by Blue Paprica