Regulamin promocji Rabatowe Szaleństwo

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja organizowana jest pod nazwą „Rabatowe Szaleństwo”, zwana dalej: „Promocją”.
2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Organizatorem Promocji jest Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. adres ul. Energetyków 16 , 32-050 Skawina, w restrukturyzacji .
4. Promocja rozpoczyna się wraz z dniem 01.10.2019 r. i kończy z dniem 31.10.2019 r.  lub z dniem wyczerpania towarów uczestniczących w Promocji. Ilość produktów biorących udział w Promocji jest ograniczona.
 5. Do udziału w Promocji upoważnia zakup jednej lub większej ilości towarów oferowanych i dostępnych w sklepie marki Vinotti, wystawionych uprzednio na ekspozycji w sklepie marki Vinotti. Promocja dotyczy wyłącznie towarów, wystawionych uprzednio na ekspozycji salonu marki Vinotti i oznaczonych, jako uczestniczące w Promocji.
6. Informacje o Promocji wraz z niniejszym Regulaminem zostaną umieszczone na stronie http://www.vinotti.eu/ i w siedzibie firmy Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina , w restrukturyzacji.
7. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji  potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.


§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych  oraz  osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:     
a) spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w § 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu,
b) zakup w terminie od 05.08.2019r. do dnia 31.08.2019r. w firmowych sklepach sieci sprzedaży detalicznej na terenie Polski, jednego lub więcej Produktów marki Vinotti .
c) produkty zakupione w Promocji są  sprzedawane jednorazowo z ekspozycji, sprzedane towary są oznaczone jako (Sprzedane) w Promocji, nowy towar (oznaczony Nowy) przywieziony w zamian za towar sprzedany nie podlega ponownej sprzedaży z ekspozycji. Produkty zakupione w Promocji są sprzedawane z ekspozycji, są to towary używane i mogą posiadać ślady uszkodzenia  lub użytkowania. Z promocji wyłączone są środki do czyszczenia i pielęgnacji mebli oraz kompletów wypoczynkowych gdyż nie stanowią one wystroju ekspozycji salonu.
d)Wpłacenie zaliczki na towar w wysokości 50% jego wartości .
e) Produkty zakupione w Promocji "Strefa Okazji" są pakowane i transportowane przez Klienta lub Uczestnika Promocji może zlecić to na własny koszt firmom zewnętrznym współpracującym z marką Vinotti, za uszkodzenia podczas pakowania i transportu firma Vinotti nie ponosi odpowiedzialności.
f) Zakup na raty winien być zgłoszony w momencie spisywania zamówienia. W przypadku chęci skorzystania z rat bez jakiegokolwiek oprocentowania linia kredytowa 10rat x 0% nie wpłynie na wysokość udzielanego rabatu, w przypadku zaś skorzystania z linii kredytowej 20rat x 0% rabat wynikający z promocji zostanie pomniejszony o 5%. Warunkiem skorzystania z zakupu ratalnego jest indywidualna ocena zdolności kredytowej Uczestnika przeprowadzona przez bank. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje banku.
g) Towar zakupiony z ekspozycji może posiadać ślady użytkowania lub uszkodzenia klient w dniu zakupu ma obowiązek dokładnie obejrzeć zakupiony towar w celu określenia dokładnego stanu produktu i jego ewentualnych uszkodzeń, na które reklamacje nie będą przyjmowane.
h) Akceptacja w całości Regulaminu.
3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia niniejszej promocji i sprzedaży towaru. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w akcji promocyjnej. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k., adres ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, w restrukturyzacji .
4. Na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody wyrażonej przez Uczestnika w zgłoszeniu do Promocji dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane do celów marketingowych przez Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. ul.Energetyków 16 ,  
32-050 Skawina, w restrukturyzacji.


§ 3 WARTOŚCI RABATÓW
1.Wszyscy Uczestnicy promocji którzy spełnią wyżej wymienione warunki otrzymają rabat:

  • w wysokości 50% w formie gotówki na dostepne meble z kolekcji : Art Line, Arrmanio,Bellfacio, Bello, Breva, Campaign, Canyen, Capri, Crudo, Easy Living, Elm, Free Form, Home, Malaga, Marina, Moderno, Moderno (II), Marcodom, Noriano, Orello, Legno Line, Lemon, Parigi, Smile, Sono, Tasmania, Tavolo, Tivano, Toscania, Yaziko, krzesła Vinotti, Stoły i krzesła Viono, Stoły z drewna skamieniałego, Stoły z drewna trembesi.
  • w wysokości 70% w fromie gotówki na dostepne meble z kolekcji : Meble Ogrodowe, Artzkuz dekoraczjne, wsyzstkie lustra, Serena, Bella Luce, Agba, Rovaniemi, Tahiti, Stoł Malaga 26
  • w wysokości 20% w formie gotówki na dostepne meble nie wymienione wyżej.2. Promocyjne rabaty nie łączą się, Rabat naliczony będzie od regularnych cen detal brutto.

§ 4  REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, listem poleconym na adres: Vinotti Sp. z o.o. Sp.k. w restrukturyzacji,  30-050 ul. Energetyków 16  32-050  Skawina, z dopiskiem: „Sierpień Bez Vat” w terminie 7 dni od dnia zakończenia akcji promocyjnej.
1. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji przesłanej po upływie powyższego terminu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna:
- w siedzibie firmy Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. ul. Energetyków 16 ,  32-050 Skawina , w restrukturyzacji .
- na stronie http://www.vinotti.eu

Nasze zalety
Design
Niecodzienny design
Design
3 salony w Polsce
Design
Możliwość montażu w domu
Design
Transport na terenie całego kraju
Created by Blue Paprica