Regulamin Promocji Strefa Okazji

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja organizowana jest pod nazwą „Strefa Okazji”, zwana dalej: „Promocją”.
2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Organizatorem Promocji jest Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. adres ul. Energetyków 16 , 32-050 Skawina, w restrukturyzacji .
4. Promocja rozpoczyna się wraz z dniem 01.05.2019 r. i kończy z dniem 26.05.2019 r.  lub z dniem wyczerpania towarów uczestniczących w Promocji. Ilość produktów biorących udział w Promocji jest ograniczona.
a)Z dniem 07.02.2019 r. rozpoczyna się przedsprzedaż tylko i wyłącznie dla posiadaczy kart lojalnościowych Vinotti ,w celu skorzystania z przedsprzedaży należy wypełnić wniosek o wydanie karty.
 5. Do udziału w Promocji upoważnia zakup jednej lub większej ilości towarów oferowanych i dostępnych w sklepie marki Vinotti, wystawionych uprzednio na ekspozycji w sklepie marki Vinotti. Promocja dotyczy wyłącznie towarów, wystawionych uprzednio na ekspozycji salonu marki Vinotti i oznaczonych, jako uczestniczące w Promocji.
6. Informacje o Promocji wraz z niniejszym Regulaminem zostaną umieszczone na stronie http://www.vinotti.eu/ i w siedzibie firmy Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina , w restrukturyzacji.
7. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji  potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.


§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych  oraz  osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:     
a) spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w § 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu,
b) zakup w terminie od 01.05.2019r. do dnia 26.05.2019r w firmowych sklepach sieci sprzedaży detalicznej na terenie Polski, jednego lub więcej Produktów marki Vinotti .
c) produkty zakupione w Promocji są  sprzedawane jednorazowo z ekspozycji, sprzedane towary są oznaczone jako (Sprzedane) w Promocji, nowy towar (oznaczony Nowy) przywieziony w zamian za towar sprzedany nie podlega ponownej sprzedaży z ekspozycji. Produkty zakupione w Promocji są sprzedawane z ekspozycji, są to towary używane i mogą posiadać ślady uszkodzenia  lub użytkowania. Z promocji wyłączone są środki do czyszczenia i pielęgnacji mebli oraz kompletów wypoczynkowych gdyż nie stanowią one wystroju ekspozycji salonu.
d)Wpłacenie zaliczki na towar w wysokości 50% jego wartości .
e) Produkty zakupione w Promocji "Strefa Okazji" są pakowane i transportowane przez Klienta lub Uczestnika Promocji może zlecić to na własny koszt firmom zewnętrznym współpracującym z marką Vinotti, za uszkodzenia podczas pakowania i transportu firma Vinotti nie ponosi odpowiedzialności.
f) Zakup na raty winien być zgłoszony w momencie spisywania zamówienia. W przypadku chęci skorzystania z rat bez jakiegokolwiek oprocentowania linia kredytowa 10rat x 0% nie wpłynie na wysokość udzielanego rabatu, w przypadku zaś skorzystania z linii kredytowej 20rat x 0% rabat wynikający z promocji zostanie pomniejszony o 5%. Warunkiem skorzystania z zakupu ratalnego jest indywidualna ocena zdolności kredytowej Uczestnika przeprowadzona przez bank. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje banku.
g) Towar zakupiony z ekspozycji może posiadać ślady użytkowania lub uszkodzenia klient w dniu zakupu ma obowiązek dokładnie obejrzeć zakupiony towar w celu określenia dokładnego stanu produktu i jego ewentualnych uszkodzeń, na które reklamacje nie będą przyjmowane.
h) Akceptacja w całości Regulaminu.
3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia niniejszej promocji i sprzedaży towaru. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w akcji promocyjnej. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k., adres ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, w restrukturyzacji .
4. Na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody wyrażonej przez Uczestnika w zgłoszeniu do Promocji dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane do celów marketingowych przez Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. ul.Energetyków 16 ,  
32-050 Skawina, w restrukturyzacji.


§ 3 WARTOŚCI RABATÓW
1.Wszyscy Uczestnicy promocji którzy spełnią wyżej wymienione warunki otrzymają rabat:

  • w wysokości 50% w formie gotówki na meble z kolekcji : Easy Living, Capri, Crudo, Lemon, Bello, Malaga, Tahiti, Serena, Cayen, Arrmanio, Art.-Line, Yaziko, Meble Ogrodowe, Sono, Breva, Tasmania, Legno, Agba, Elm, Smile, Lemon, Moderno, ModernoII, Meble Ratanowe, Materace Bio-pearl,Bio-star, Kolekcje Marcodom, Krzesła Vinotti, Free Form, Stoły Skamieniałe, krzesła, ławki Trembesi, Stoły i krzesła Tavolo, Parigi, Tivano, Marina
  • w wysokości 50% rabatu, który stanowi łaczną sumę rabatów 30% rabatu w formie gotówki + 20% rabatu w formie artykułów dekoracyjnych na komplety wypoczynkowe i narożniki lub rabat ten można zamienić na 40% rabatu w formie gotówki. Rabat naliczany jest od wartości detalicznej zamówionego towaru Brutto. Przez komplet wypoczynkowy rozumie się zestaw składający się z sof 2+3-osobowych, sofy 3-osobowej + 2 x fotel.
  • w wysokości 50% rabatu na wszystkie artykuły dekoracyjne w formie gotówki.
  • w wysokości 50% w formie artykułów dekoracyjnych lub 25% w formie gotówki na kolekcje: Madsen, Skagen, Cross, Bellfacio, Paul Kai, Every, Element, Bianco, Pallas, Oklahoma, Alabama, Sinfonia, Scanalato, stelaży do łóżek oraz środki do czyszczenia i konserwacji skór. Rabat  w formie artykułów dekoracyjnych klient powinien wybrać w trakcie składania zamówienia w salonie sprzedaży.

2. Promocyjne rabaty nie łączą się, Rabat w formie artykułów dekoracyjnych naliczony będzie od regularnych cen detal brutto.

§ 4  REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, listem poleconym na adres: Vinotti Sp.z.o.o.Sp.k. w restrukturyzacji,  30-050 ul. Energetyków 16  32-050  Skawina, z dopiskiem: „Strefa Okazji” w terminie 7 dni od dnia zakończenia akcji promocyjnej.
1. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji przesłanej po upływie powyższego terminu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna:
- w siedzibie firmy Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. ul. Energetyków 16 ,  32-050 Skawina , w restrukturyzacji .
- na stronie http://www.vinotti.eu

Nasze zalety
Design
Niecodzienny design
Design
5 salonów w Polsce
Design
Możliwość montażu w domu
Design
Transport na terenie całego kraju
Created by Blue Paprica