REGULAMIN PROMOCJI „Likwidacja”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja organizowana jest pod nazwą „Likwidacja”, zwana dalej: „Promocją”.

2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizatorem Promocji jest Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. adres ul. Energetyków 16 , 32-050 Skawina , w restrukturyzacji .

4. Promocja rozpoczyna się wraz z dniem 6.08.2018 r. i kończy z dniem 31.08.2018 r. lub z dniem wyczerpania towarów uczestniczących w Promocji. Ilość produktów biorących udział w Promocji jest ograniczona.

5. Do udziału w Promocji upoważnia zakup jednej lub większej ilości towarów oferowanych i dostępnych w sklepie marki Vinotti, wystawionych uprzednio na ekspozycji w sklepie marki Vinotti. Promocja dotyczy wyłącznie towarów, wystawionych uprzednio na ekspozycji salonu marki Vinotti i oznaczonych, jako uczestniczące w Promocji.

6. Informacje o Promocji wraz z niniejszym Regulaminem zostaną umieszczone na stronie http://www.vinotti.eu/ i w siedzibie firmy Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. ul. Energetyków 16 , 32-050 Skawina , w restrukturyzacji.

7. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:

a) spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w § 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu,

b) zakup w terminie od 6.08.2018r. do dnia 31.08.2018r w firmowych sklepach sieci sprzedaży detalicznej na terenie Polski, jednego lub więcej Produktów marki Vinotti .

c) produkty zakupione w Promocji są sprzedawana jednorazowo z ekspozycji, sprzedane towary są oznaczone jako (Sprzedane) w Promocji, nowy towar (oznaczony Nowy) przywieziony w zamian za towar sprzedany nie podlega ponownej sprzedaży z ekspozycji. Produkty zakupione w Promocji są sprzedawana z ekspozycji, są to towary używane i mogą posiadać ślady uszkodzenia lub użytkowania. Z promocji wyłączone są środki do czyszczenia i pielęgnacji mebli oraz kompletów wypoczynkowych gdyż nie stanowią one wystroju ekspozycji salonu.

d)Wpłacenie zaliczki na towar w wysokości 50% jego wartości .

e) Produkty zakupione w Promocji Likwidacja są pakowane i transportowane przez Klienta lub Uczestnik Promocji może zlecić to na własny koszt firmom zewnętrznym współpracującym z marką Vinotti , za uszkodzenia podczas pokowania i transportu firma Vinotti nie bierze odpowiedzialności.

f) Zakup na raty musi być zgłoszony w momencie spisywania zamówienia. W przypadku chęci skorzystania z rat bez jakiegokolwiek oprocentowania , skorzystanie z linii kredytowej 10rat x 0% nie wpływa na wysokość rabatu. W przypadku zaś skorzystania z linii kredytowej 20rat x 0% rabat pomniejszony zostanie o 10% . Warunkiem skorzystania z zakupu ratalnego jest indywidualna ocena zdolności kredytowej Uczestnika promocji przeprowadzona przez bank. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje banku.

g)Zakupiony towar z ekspozycji może posiadać ślady użytkowania lub uszkodzenia klient w dniu zakupu ma obowiązek zaznajomić się z uszkodzeniami do który nie będzie mógł złożyć reklamacji .

h) Akceptacja w całości Regulaminu.

3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia niniejszej promocji i sprzedaży towaru. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w akcji promocyjnej. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. adres ul. Energetyków 16 , 32-050 Skawina , w restrukturyzacji .

4. Na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody wyrażonej przez Uczestnika w zgłoszeniu do Promocji dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane do celów marketingowych przez Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k.ul.Energetyków 16 , 32-050 Skawina , w restrukturyzacji .

§ 3

WARTOŚCI RABATÓW

1.Wszyscy Uczestnicy promocji którzy spełnią wyżej wymienione warunki otrzymają rabat w wysokości 50% , w formie gotówki na meble importowane spoza Unii Europejskiej , 30% rabatu w formie gotówki+20%rabatu w formie artykułów dekoracyjnych co stanowi łączny rabat 50% na towary produkowane w Unii Europejskiej lub rabat ten można zamienić na 40% rabatu w formie gotówki. Artykuły dekoracyjne objęte są rabatem 50% w formie gotówki. Rabat naliczany jest od wartości detalicznej zamówionego towaru Brutto.

Nowy towar zamawiany podczas promocji „Likwidacja” jest gratyfikowany rabatem 25% w formie gotówki lub 50% w formie artykułów dekoracyjnych, które klient może wybrać w trakcie składania zamówienia w salonie sprzedaży.

2.Promocyjne rabaty nie łączą się, Rabat w formie artykułów dekoracyjnych naliczony będzie od regularnych cen detal brutto.

§6

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, listem poleconym na adres: Vinotti Sp.z.o.o.Sp.k. W restrukturyzacji 30-050 ul. Energetyków 16 S.A. 30-417 Skawina,z dopiskiem: „LIKWIDACJA” w terminie 7 dni od zakończenia akcji promocyjnej.

1,Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji przesłanej po upływie powyższego terminu.

2.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.

3.Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

2. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje należy przesyłać listem poleconym do Organizatora, na adres Vinotti Sp.z.o.o.Sp.k.. Energetyków 16 , 32-050 Skawina , w restrukturyzacji . O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania.

5. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna:

- w siedzibie firmy Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. ul. Energetyków 16 , 32-050 Skawina , w restrukturyzacji.

Created by Blue Paprica