VINOTTI REGULAMIN PROMOCJI „Wielka Wyprzedaż Ekspozycji”

 § 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja organizowana jest pod nazwą „Wielka Wyprzedaż Ekspozycji”, zwana dalej: „Promocją”.
2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Organizatorem Promocji jest Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. adres ul. Energetyków 16 ,  32-050 Skawina , w restrukturyzacji .
4. Promocja rozpoczyna się wraz z dniem 2.11.2018 r. i kończy z dniem 31.12.2018  r.  lub z dniem wyczerpania towarów uczestniczących w Promocji. Ilość produktów biorących udział w Promocji jest ograniczona.
5. Do udziału w Promocji upoważnia zakup jednej lub większej ilości towarów oferowanych i dostępnych w sklepie marki Vinotti, wystawionych uprzednio na ekspozycji salonu marki Vinotti i oznaczonych, jako uczestniczące w Promocji.
6. Informacje o Promocji wraz z niniejszym Regulaminem zostaną umieszczone na stronie http://www.vinotti.eu/ i w siedzibie firmy Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. ul. Energetyków 16 ,  32-050 Skawina , w restrukturyzacji.
7. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych  oraz  osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:     
a) spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w § 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu,
b) zakup w terminie od 2.11.2018 r. do dnia 31.12.2018r  w firmowych sklepach sieci sprzedaży detalicznej na terenie Polski, jednego lub więcej Produktów marki Vinotti .
c) produkty zakupione w  Promocji są  sprzedawana jednorazowo z ekspozycji, sprzedane towary  są oznaczone jako (Sprzedane) w Promocji, nowy towar (oznaczony Nowy) przywieziony w zamian za towar sprzedany i  nie podlega ponownej sprzedaży z ekspozycji. Produkty zakupione w Promocji są sprzedawana z ekspozycji, są to towary używane i mogą posiadać ślady uszkodzenia  lub użytkowania. Z promocji wyłączone są środki do czyszczenia i pielęgnacji mebli oraz kompletów wypoczynkowych gdyż nie stanowią one wystroju ekspozycji salonu.
d) Wpłacenie zaliczki na towar w wysokości 50% jego wartości.
e) Produkty zakupione w Promocji  są pakowane i transportowane przez Klienta lub Uczestnik Promocji może zlecić to na własny koszt firmom zewnętrznym współpracującym z marką Vinotti , za uszkodzenia podczas pakowania i transportu firma Vinotti nie bierze odpowiedzialności.
f) Zakup na raty musi być zgłoszony w momencie spisywania zamówienia. W przypadku chęci skorzystania z rat bez jakiegokolwiek oprocentowania , skorzystanie z linii kredytowej 10rat x 0% nie wpływa na wysokość rabatu. W przypadku zaś skorzystania z linii kredytowej 20rat x 0% rabat pomniejszony zostanie o 10% . Warunkiem skorzystania z zakupu ratalnego jest indywidualna ocena zdolności kredytowej Uczestnika promocji  przeprowadzona przez bank. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje banku.
g) Zakupiony towar z ekspozycji może posiadać ślady użytkowania lub uszkodzenia klient w dniu zakupu ma obowiązek zaznajomić się z uszkodzeniami do który nie będzie mógł złożyć reklamacji .
h) Akceptacja w całości Regulaminu.
3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia niniejszej promocji i sprzedaży towaru. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w akcji promocyjnej. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. adres ul. Energetyków 16 ,  32-050 Skawina , w restrukturyzacji .
4. Na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody wyrażonej przez Uczestnika w zgłoszeniu do Promocji dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane do celów marketingowych przez Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. ul.Energetyków 16 ,  32-050 Skawina , w restrukturyzacji .

§ 3
WARTOŚCI RABATÓW
1.Wszyscy Uczestnicy promocji którzy spełnią  wyżej wymienione warunki otrzymają rabat w wysokości 50% , w formie gotówki na meble importowane spoza Unii Europejskiej , 30% rabatu w formie gotówki + 20%rabatu w formie artykułów dekoracyjnych co stanowi łączny rabat 50%  na towary produkowane w Unii Europejskiej lub rabat ten można zamienić na 40% rabatu w formie gotówki.  Artykuły dekoracyjne objęte są rabatem 30%  w formie gotówki. Rabat naliczany jest od  wartości detalicznej zamówionego towaru Brutto.
Nowy towar zamawiany podczas promocji „Wielka Wyprzedaż Ekspozycji” jest gratyfikowany rabatem 25% w formie gotówki lub 50% w formie artykułów dekoracyjnych, które klient może wybrać w trakcie składania zamówienia w salonie sprzedaży.
2.Promocyjne rabaty nie łączą się,  Rabat w formie artykułów dekoracyjnych naliczony będzie od regularnych cen detal brutto.

§ 6
Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, listem poleconym na adres:  Vinotti Sp.z.o.o.Sp.k. w restrukturyzacji, 32-050 ul. Energetyków 16 Skawina, z dopiskiem: „Wielka Wyprzedaż Ekspozycji” w terminie 7 dni od zakończenia akcji promocyjnej.
1,Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji przesłanej po upływie powyższego terminu.
2.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.
3.Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Created by Blue Paprica